Schrijf je Levenskunstdagboek

Privacyreglement Levens-kunst.com 2013

Artikel 1

Dit privacyreglement heeft tot doel de registratie van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die 1 september 2001 in werking is getreden. Hierbij neemt Levens-kunst.com de regels met betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 2

Levens-kunst.com zal geen persoonsgegevens en andere privacy gevoelige informatie aan derden doorgeven, die door de klant aan Levens-kunst.com zijn verstrekt, voor zover dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling.


Artikel 3

3.1 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

3.2 Bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 23 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3.3 Levens-kunst.com treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.

Artikel 4

Persoonsgegevens die door Levens-kunst.com geregistreerd worden, worden in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit elektronische gegevensbestand is vrijgesteld van aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 5

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.

Artikel 6

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra de aanwezigheid niet langer noodzakelijk is. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te indentificeren.

Artikel 7

Dit reglement alsmede wijzigingen ervan treden in werking na de vaststelling door de eigenaar van Levens-kunst.com.

Artikel 8

Indien Levens-kunst.com besluit om het privacy reglement te wijzigen, zal deze wijziging op de website bekend gemaakt worden, zodat bezoekers en klanten ten allen tijden op de hoogte zijn van de wijziging.

Artikel 9

Op de website van Levens-kunst.com bevinden zich links naar andere website’s. Levens-kunst.com draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van de betreffende ondernemingen.

Artikel 10

10.1 Dit reglement treedt in werking op 5 februari 2013.

10.2 Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement Levens-kunst.com.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Levens-kunst.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Levens-kunst.com geen cookies ontvangt.

Log in

Log hier in om je Levenskunstdagboek te schrijven